CHORUS I:

Mag-amba sang pagdayaw sa aton Dios
Dios nga Manunuga
Ihatag ta sa Iya ang mga tinion
Himayaon naton Sia.

Sa aton nga pagtoo kag pagsalig
Nagakalipay Sia
Isikway naton ang sala
Kag Sia pagadayawon ta

I

Si Cristo ang nagkari sa pagluwas sa aton
Sia magakari liwat kadalag-an naton

(Repeat Chorus)

CHORUS II

Dayawon naton Sia sa kada adlaw
Isinggit naton ang Hallelujah
Isugid naton sa mga katawhan
Ang Dios Sia lang ang gamhanan

Ibayaw mga kamot, magtoo kita
Isinggit sa katawhan,
Isinggit ang Dios…Ang Dios Gugma!